PowerPointpresentaties

voor biologie en algemene natuurwetenschappenMolecuul 20ste eeuw

mutatie, molecuulstructuur eitwit, gentherapie, eiwitsynthese, translatie, transcriptie, 3 typen RNA, intron, exon, splicing

Het topje van de eiwitberg

eiwitstructuur, functies van eiwitten, exocytose, enzym, co-factor, hydrolyse, regeling enzymwerking, condensatie, virus, HIV, prionen, PCR

Investeren in groen

planten, fotosynthese, licht- en donkerreactie, calvincyclus, opname, transport, afgifte, opslag, hout- en bastvaten, worteldruk

Successie

primaire en secundaire successie, pioniervegetatie, climaxstadium, voedselweb, kringloop, biodiversiteit

Aarde en maan

coördinaten, plaatsbepaling, jaartelling, seizoenen, schijngestalten, eb en vloed, zons- en maansverduistering

Ons zonnestelsel

wereldbeeld, satellieten, de 8 planeten, dwergplaneet, zon, planetoïde, meteoor, meteoriet, komeet

Het heelal

poolshoogte, poolster, circumpolair, ster(renbeeld), parallaxmethode, lichtjaar, levensloop van sterren, cosmic voyage

Creationisme vs Evolutie

schepping, bijbel, intelligent design, fixisme, generatio spontanea, catastrofetheorie Cuvier, Lamarckisme, Darwinisme

Ecologie

ecologie, vermesting, eutrofiëring, verdroging, verzuring, versnippering, kaalkap

Overleven X-treme

verdedigingsmechanismen, voorbeelden, koude, hitte, droogte, zuurstof, water, extremen, Nectar

Spieren

soorten spierweefsel, myofibrillen, werking spieren, motorische eenheid, dissimilatie glucose, ATP

Afweer en immuniteit

afweer, immuniteit, antigeen, antistof, geheugencel, actief, passief, aangeboren, serum, groepsimmuniteit

Ontwerpen en produceren

ontwerpcyclus, plan van eisen, percentielstrategie, prototype, product, optimaliseren, productie, marketing, octrooi

Ziek en gezond

gezondheidszorg, standaardaanpak, symptomen, diagnose, therapie, dubbelblind onderzoek, medicijn, natuurwetenschappelijk methode

Klonen

klonen, therapeutisch, ANW, biologie

Klimaat

versterkt broeikaseffect, gat in de ozonlaag, zeespiegelstijging, zonnevlekken

Zorg voor toekomst

duurzame ontwikkeling, milieubelasting, duurzaam bouwen, mobiliteit, gedrag, energiebronnen

Evolutie

neo-Darwinisme, genetische variatie, natuurlijke selectie, homoloog, rudimentair, fossielen, biogenese, endosymbiose

DNA

bouw, chromosoom, nucleotide, fosfaatgroep, desoxyribose, replicatie

Opdracht huid

huid, onderdelen, functies

Gedrag

normen, waarden, nature, nurture

Gezichtsbedrog

optische illusies, Pacman illusie, Hermann rooster, sprankelend raster, Escher, Einstein met zijn drie vrouwen, openbaring Jezus

AMOEBE

Algemene Methode voor OEcologische Beschrijvingen, referentiewaarde, streefwaarde