Bepaling van het fosfaatgehalte van water

Inleiding

In natuurlijke (normale) concentraties is fosfaat een essentiële voedingsstof voor planten. Als dieren deze planten eten komt fosfaat ook bij hen terecht. Bij de afbraak van dode planten en dieren in het water komen fosforverbindingen terug vrij. Vrijgekomen fosfaat kan dan opnieuw door de planten worden opgenomen of worden opgeslagen in de waterbodem. Fosfaten zijn aanwezig in menselijke ontlasting en voor een paar jaar terug in wasproducten (bijv. waspoeder) en komen via lozing in het oppervlaktewater terecht. Ook bemesting door land- en tuinbouw is een belangrijke bron van fosforaanrijking. Bij grote hoeveelheden fosfaten, binden niet alle fosfaatdeeltjes aan de bodem en kunnen ze op die manier doorsijpelen naar het grondwater.
Fosfaten op zich zijn niet schadelijk, maar grote concentraties aan fosfaten (en ook nitraten) zijn echter een belangrijke bron van voedselverrijking of eutrofiëring. Dit leidt tot buitensporige groei van algen (algenbloei) met als gevolgen: sterke schommelingen in het zuurstofgehalte van het water, vissterfte en het optreden van rottingsprocessen. Hoge concentraties aan fosfaten wijzen dan ook vaak op vervuiling.

vissterfte

Fosfaatgehalte

Kwaliteit

Tot 0,03 mg/l

Voedselarm

Van 0,03 tot 0,1 mg/l

Matig voedselrijk

Van 0,1 tot 0,3 mg/l

Voedselrijk

Van 0,3 tot 0,9 mg/l

Vervuild

Vanaf 0,9 mg/l

Sterk vervuild

Werkwijze

Conclusie en verdiepingspunten