HomeBiologieLesmateriaal ► Successie

 

Successie

 

Opdracht

 

  1. successieIn de grafiek is de lijn die de primaire successie weergeeft weggevallen. Teken deze lijn erin een geef met een pijl aan in welke richting de successie verloopt.

  2. Zet op de juiste plek bij de lijn de begrippen pionierstadium en climaxstadium.

  3. Geef in de grafiek met een andere kleur de secundaire successie weer.

  4. Zet de onderstaande begrippen op de juiste plek in onderstaande tabel.

 

eenvoudig – één laag – blijft gelijk – humusarm – snelle afwisseling van soorten – gesloten – gelaagd – weinig – groot (opbouw > afbraak) – gemengde plantengroei – soortenarm – veel en gespecialiseerd – gering (opbouw = afbraak) – soortenrijk – open – toename – humusrijk – weinig verandering in verscheidenheid – ingewikkeld – pioniervegetatie

 

 

Pionierecosysteem

Climaxecosysteem

Factor

Kenmerken

Kenmerken

Kringlopen

   

Biomassa

   

Bodem

   

Vegetatie

   

Diversiteit

   

Niches

   

Voedselweb

   

Netto productie

   

Snelheid van de successie

   

Loofbos is het natuurlijke climaxstadium in het grootste deel van Nederland.

  1. De biodiversiteit van veel loofbossen is een andere dan dat van nature voorkomt. Geef hiervoor een verklaring.

 

Enkele eeuwen terug waren er in Nederland uitgestrekte loofbossen waarin onder andere beren en wolven voorkwamen. Toen de mens bossen begon te kappen, kwam er struikhei voor in de plaats. Zo ontstonden de tegenwoordige heidevelden

  1. De mens kan een bepaald stadium in de successie handhaven. Geef hiervan een ander dan bovengenoemd voorbeeld.

 

In vorige eeuwen werden er veel schapen gehouden op de heide gehouden.

  1. Hoe zorgen schapen ervoor dat de heide in stand gehouden wordt?

 

Tegenwoordig worden in Nederland vrijwel geen schapen meer op de heide gehouden. Als bij het beheer van heidevelden dieren ingezet worden zijn dit vaak bepaalde soorten runderen als Schotse Hooglanders.

  1. Waarom worden tegenwoordig bijvoorbeeld Schotse hooglanders in heidegebieden ingezet (en geen schapen)?

 

Antwoorden